ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ NOSTRA Smart Health Mobile Appโปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“แอพพลิเคชั่น” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท โกลบเทค จำกัด (“ GlobeTech”,“ เรา” หรือ NOSTRA Smart Health”) และผู้ใช้ (“ คุณ”) (“ ข้อตกลง").

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะใช้บริการ NOSTRA Smart Health Mobile App ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย หรือในลักษณะที่เหมาะสม ชอบธรรม และไม่ได้เป็นการจำกัดเพียงเท่านี้ คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้บริการ NOSTRA Smart Health Mobile App คุณจะ:

• คุณอาจจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการของ NOSTRA Smart Health ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่าทาง NOSTRA Smart Health สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณและอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกของคุณได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้งาน คุณไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขคุณยอมรับว่าบัญชีจะถูกยกเลิกทันที

• คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังป้องกันตามที่จำเป็นสำหรับตัวคุณหรือสำหรับอุปกรณ์ของคุณจาก ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส และข้อมูลใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาข้อมูลของระบบ

• คุณต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

• คุณต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่น รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

• คุณตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง NOSTRA Smart Health

• คุณจะไม่ทำการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการทำลายการให้บริการของ NOSTRA Smart Health

• คุณจะไม่แทรกแซงหรือรบกวนบริการของ NOSTRA Smart Health หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของ NOSTRA Smart Health หรือฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกำหนด นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของ NOSTRA Smart Health

• คุณจะไม่ใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น โรบ็อต สไปเดอร์ หรือแอพพลิเคชั่นในการสืบค้น/ดึงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีส่วนใด ๆ ของบริการของททท. หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทาง NOSTRA Smart Health

• NOSTRA Smart Health มีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ NOSTRA Smart Health อาจเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังก์ชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายใน NOSTRA Smart Health Mobile App และอาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดคุณยอมรับและตกลงที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ NOSTRA Smart Health เปิดให้บริการ และสำหรับการใช้บริการบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คุณยอมรับและตกลงที่จะอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในอนาคตอาจจะไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการบางรุ่นที่รองรับอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด: กรกฎาคม, 2020